Năm 2019 áp dụng mức lãi suất 5% cho vay mua nhà ở xã hội

Năm 2019 áp dụng mức lãi suất 5% cho vay mua nhà ở xã hội

Quyết định 255/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký duyệt.