23 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

.
Mã CK Loại cổ tức Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Đợt cổ tức
BIO Tiền mặt - 200đ/cp 12/08/19 13/08/2019 25/09/2019 Cổ tức năm 2018
DXG Cổ phiếu - tỷ lệ 100:22 13/08/2019 14/08/2019 Cổ tức năm 2018
TTT Tiền mặt - 300đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018
NUE Tiền mặt - 889đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 Cổ tức năm 2018
RCL Tiền mặt - 500đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 Cổ tức đợt 2 năm 2018
PVT Tiền mặt - 1000đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 Cổ tức năm 2018
DIG Cổ phiếu - tỷ lệ 100:5 14/08/2019 15/08/2019 Cổ tức năm 2018
TDP Cổ phiếu - tỷ lệ 100:12 14/08/2019 15/08/2019 Cổ tức năm 2018
VTV Tiền mặt - 1000đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 Cổ tức đợt 2 năm 2018
AAA Tiền mặt - 500đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 Cổ tức năm 2019
KVS Tiền mặt - 250đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 Cổ tức năm 2018
C71 Tiền mặt - 1000đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018
FOC Tiền mặt - 10000đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019
SVC Tiền mặt - 1500đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 Cổ tức năm 2018
BHA Tiền mặt - 150đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 Cổ tức năm 2018
VTL Tiền mặt - 600đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 Cổ tức năm 2018
VC9 Tiền mặt - 900đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 15/09/2019 Cổ tức năm 2018
HTC Tiền mặt - 600đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 05/09/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019
FPT Tiền mặt - 1000đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019
SDV Tiền mặt - 1500đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018
SZC Tiền mặt - 800đ/cp 16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 Cổ tức năm 2018
BIC Tiền mặt - 700đ/cp 16/08/2019 19/08/2019 12/09/2019 Cổ tức năm 2018
VCF Tiền mặt - 24000đ/cp 16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018

T.H

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn